Pierwsza pomoc

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom wiążącym się z art. 2071 i 2091 znowelizowanej ustawy Kodeks Pracy o wyznaczeniu pracowników do udzielania pierwszej pomocy informujemy, że organizujemy szkolenia, które przygotowują pracowników do wypełnienia ww. przepisu.
Celem szkolenia jest przygotowanie wybranej grupy osób do bezpiecznego, prawidłowego i zgodnego ze współczesnymi standardami udzielania pierwszej pomocy zarówno w sytuacjach codziennych, jak i wyjątkowych.

W polskim porządku prawnym jest to art. 162 kodeksu karnego, który stanowi:
§ 1 Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczni poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.