Szkolenia

1. Szkolenie wstępne

• szkolenie wstępne obejmuje:
-szkolenie wstępne ogólne - instruktaż ogólny,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860 z późn. zm.).

2. Szkolenie wstępne w zakresie bhp – instruktaż ogólny

• instruktaż ogólny - przed dopuszczeniem do wykonywania pracy - przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie i uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.

3 . Szkolenie okresowe w zakresie bhp odbywają:

Szkolenie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy:
• osoby będące pracodawcami,
• osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie i brygadziści).

Szkolenie okresowe w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy:
• pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
• pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urzadzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
• pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
• pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe l uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 2004 r. z póżn. zm.).

4. Szkolenia w zakresie bhp – przeprowadza się okresowo:


• szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata,

• szkolenie pracowników na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – nie rzadziej niż raz w roku,

• nie rzadziej niż raz na 5 lat - pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, pracownicy inżynieryjno - techniczni, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,

• nie rzadziej niż raz na 6 lat - pracownicy administracyjno - biurowi.

Rozporządzenie Ministra gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z póżn. zm.).

Podstawy prawne szkoleń w zakresie bhp:

• nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
• pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie w czasie pracy i na swój koszt,
• pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy,
• zapoznanie się z przepisami i zasadami bhp pracownik jest zobowiązany potwierdzić na piśmie. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r.