Szkolenia PPOŻ

Celem Szkoleń z Ochrony Przeciwpożarowej organizowanych przez PUNDIT-BHP  jest zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, a w szczególności z:

- źródłami powstania pożarów i sposoby rozprzestrzeniania w Zakładzie Pracy,
- przyczynami powstania pożaru,
- przyczynami rozprzestrzeniania się pożaru,
- drogami rozprzestrzeniania się pożaru,
- zagrożeniami ludzi i pracowników w przypadku pożaru,
- zasadami zapobiegania możliwości powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia,
- czynnościami zabronionymi oraz zasady postępowania z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,
- zasadami bezpiecznej eksploatacji kotłowni olejowej, gazowej, węglowej,
- zasadami zabezpieczania prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych,
- zasadami organizacyjnymi przy ustalaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych prac niebezpiecznych,
- obowiązkami osób nadzorujących prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych,
- obowiązkami wykonawcy prac pożarowo niebezpiecznych,
- zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru, wybuchu lub awarii,
- organizacji ewakuacji,
- zasadami prowadzenia ewakuacji po ogłoszeniu alarmu,
- ewakuacja mienia,
- znakami bezpieczeństwa i znakami ewakuacji,
- zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w Zakładzie Pracy,
- rodzajami podręcznego sprzętu gaśniczego,
- rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego,
- zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
- zasadami udzielania pierwszej pomocy.


Rodzaje szkoleń przeciwpożarowych:

a) szkolenie wstępne Ppoż. obejmujące zapoznanie pracowników z następującymi zagadnieniami:

- zapoznanie z zasadami i przepisami przeciwpożarowymi i instrukcjami z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla danego stanowiska pracy, (15-30) min.
- zagrożenia pożarowe na stanowisku pracy, (15-25) min.
- zapobieganie pożarom i ograniczenie zagrożenia pożarowe,(15-25) min.
- zasady postępowania w przypadku powstania pożaru, (15-35) min.
- obowiązki i zadania podczas akcji ratowniczej,(15-35) min.
- zapoznanie pracowników technicznych z zasadami zabezpieczania prac pożarowo - niebezpiecznych,(10-25) min.
- zasady przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym,(10-25) min.
- zasady użycia urządzeń gaśniczych i przeciwpożarowych znajdujących się w Zakładzie,(20-80) min.
- zasady udzielania pierwszej pomocy (10-20) min.
- sprawdzian wiadomości (test), (10-15) min.
Razem: (135-315)min.(3-7 godz. po 45 min.)

b) Szkolenia okresowe Ppoż. obejmujące zapoznanie pracowników z następującymi zagadnieniami:

- przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej Zakładu,(10-30) min.
- zagrożenia pożarowe, (10-25) min.
- przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się pożarów,(10-25) min.
- sposoby eliminacji zagrożenia pożarowego,(10-25) min.
- zasady i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru,(10-20) min.
- zasady obsługi sprzętu i urządzeń gaśniczych,(10-60) min.
- warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia z obiektu, (10-50) min.
- zasady udzielania pierwszej pomocy (10-20) min.
- sprawdzian wiadomości (test), (10-15) min.
Razem: (90-270) min.(2-6 godz. po 45 min.)

c) Szkolenie informacyjne organizowane w związku z:

- wprowadzeniem istotnych zmian przeciwpożarowym zabezpieczeniu pożarowym Zakładu,
- wprowadzeniem na teren obiektu nowych urządzeń technologicznych stwarzających zagrożenie pożarowe,
- zmianami przeznaczenia pomieszczeń i powierzchni pociągającymi za sobą wzrost zagrożenia pożarowego,
- zaleceniem kontrolnych organów przeciwpożarowych.
Razem: (135-180) min.