Wypadki

"Bo wypadek to jest dziwna rzecz. Nigdy go nie ma dopóki się nie wydarzy."
Kubuś Puchatek - A. A. Milne (1928r.)

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku uruchomiliśmy dział, który świadczy wysoko specjalistyczne usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia postępowań wypadkowych dla:
•    wypadków przy pracy
•    wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu
•    wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy

W zakres usługi wchodzi:


•    przeprowadzenie pełnego postępowania zakończone z powstaniem protokołu powypadkowego, przez co najmniej specjalistę ds. bhp, który wejdzie w skład zespołu powypadkowego.
•    pomoc w poinformowaniu odpowiednich organów państwowych o wystąpieniu wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego.
•    poprawne ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku
•    ustalenie i wprowadzenie zaleceń powypadkowych
•    ustalenie i wprowadzenie działań korygujących ( technicznych i organizacyjnych)
•    ponowne oszacowanie ryzyka
•    przeprowadzenie szkoleń powypadkowych

Wypadek przy pracy to:


Nagłe zdarzenie, powodujące uraz u osoby poszkodowanej i wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań
podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Wypadek w drodze do i z pracy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy, jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga ta był najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo, że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego , ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół powypadkowy. Okres ten może być przekroczony wyłącznie , gdy zachodzą istotne przyczyny uniemożliwiające dotrzymanie tego terminu.
Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca, niezwłocznie po jego sporządzeniu, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od jego sporządzenia